ترمیم و مقاوم سازی سازه بتنی فرسوده
و بزرگ واحد کک سازی
شرکت ذوب آهن اصفهان