ترمیم و مقاوم سازی مخزن نمک گیر برقی  D151
شرکت خدمات صنعتی توربین جنوب