ترمیم و مقاوم سازی پل بتنی فرسوده راه آهن
راه آهن یزد