طراحی و ساخت سوله های کامپوزیتی جهت نگهداری مواد شیمیایی