ترمیم و مقاوم سازی کپسول
با فشار کاری 600 بار
(سازمان صنایع دریایی-کپسول متعلق به زیردریایی)