ترمیم و مقاوم سازی لوله خورده شده فلر سکوی نصر

جزیره سیری
شرکت فلات قاره