اختراعات
اختراعات ثبت شده توسط تیم تکین
اختراعات
گواهی آموزشی
گواهی های اخذ شده توط تیم تکین
گواهی آموزشی
تقدیر نامه‌ها
تقدیر نامه های اخذ شده از سازمان ها، ارگان ها و صنایع کشور
تقدیر نامه‌ها