طراحی و ساخت و مونتاژ پوشش سقف سالن دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت