ترمیم و مقاوم سازی حوضچه های بتنی تصفیه خانه
بندر عباس