گزارشی از:
وضعیت اکثر مخازن موجود در صنعت نفت و گاز

نمونه ای از نشتی ها در مخازن موجود

خوردگی های روی پانتوم در مخازن نفت و گاز

خوردگی های زیر سطح پانتوم

خوردگی های کف مخازن