سید هاشم آذرفام

عضو هیئت مدیره

دکتر محمود مهرداد شکریه

رئیس هیئت مدیره

مهندس سید مهدی آذرفام

مدیر عامل

Azarfam

مهندس سید مهدی آذرفام

زمینه های تحقیقاتی

  • Auto-Mechanics
  • Internal Combustion Engines
  • Air Conditioning

تجربیات

مقالات ژورنال

  • M. Azarfam, S. Samarbakhsh,”study on fuel injection system effectiveness in reduction of fuel consumption and emissions of Peykan 1600″ Automotive Scientific Journal, No 11, Fall 2003, 53-58.