سید میثم آذرفام

مدیر HSE / کارشناسی ارشد

بهاره خادم

مدیر داخلی / کارشناسی

زهرا شکریه

مدیر آموزش، تحقیق و توسعه / دکتری

احمد شکریه

مدیر دفتر فنی / کارشناسی ارشد

شهاب ابراهیم زاده

مدیر پروژه / کارشناسی ارشد

مرتضی زینلی

مدیر مالی / کارشناسی ارشد